Koska englanti-suomi geologian sanastoa on niin vaikeaa löytää mistään, ajattelin koota tähän, lähinnä omaan käyttöön sellaisen.

Jos joku muukin tästä hyötyy, hyvä niin!

 

A

Aa = havaijilainen, rikkonainen, teräväsärmäinen laava (tekee kipeää paljain jaloin kävellessä, ja rikkoo jopa kengät hyvin nopeasti).

Ablasion = jään sulaminen ja haihtuminen (alue jolla jää vähenee)

Ablation moraine = englasiaalisesta ja supraglasiaalisesta aineksesta kerrostunut moreeni

Abrasion = kallion kuluminen jäätikön pohjalla liikkuvan kiviaineksen vaikutuksesta (tai rannikon kuluminen aaltojen ja vuoroveden vaikutuksesta)

Accumulation = kun lunta sataa jäätikölle enemmän kuin sitä sulaa (alue jolla jään määrä lisääntyy)

Adsorption = muutaman kymmenen vesimolekyylin muodostama kalvo maarakeiden pinnalla (adsorptio- eli vaippavesi)

Aquifer = akviferi - pohjavesivarasto - veden kyllästämä ja vettä hyvin johtava maa- tai kivilajimuodostuma

Angular unconformity = kulmadiskordanssi t. kulmaepäjatkuvuuspinta - yleisin sedimenttien kerrostumistyyppi, jossa vanhemmat kerrokset ovat keikahtaneet kallelleen, erosoituneet, ja nuorempia kerroksia kertynyt vaakatasooon päälle. Kts. unconformity, discordant

 

B

Basalt = basaltti (vulkaaninen pintakivi)

Batholith = vähintään 100 neliökilometrin kokoinen plutoni

Bed = sedimenttikerrostuma

Bedrock = kallioperä

Belt = vyöhyke - vulkaaninen toiminta näkyy tietyillä alueilla, etenkin laattojen rajoilla 

 

C

Calcite = kalkkisälpä l. kalsiitti (mineraali)

Capillar water = pintajännitysvoimin maarakeiden pinnalle kiinnittynyt vesi, joka on kasvien käytettävissä

Cataclasis = matalan lämpötilan ja voimakkaan jännityskentän aiheuttama materiaalin rikkoutuminen ja murskautuminen

Cataclastite = kataklaasin aikaansaama kivilaji

Chalcopyrite = kuparikiisu (mineraali)

Cinder cone = tuhkakartio - tulivuoren malli, jossa lentävä aines kerrostuu pyöreäksi, melko kapeaksi  kartioksi purkausaukon ympärille.

Claim = valtaus t. valtauslupa; verbinä hakea valtauskirjaa

Claimant = valtaaja

Cleavage = lohkeavuus - pienirakeisten mineraalien suuntautuneisuus jossa raekoko ei silmin erotettavissa. Kts. myös schistosity

Compressive stress = puristusjännitys (rakennegeologiassa)

Concordant = konkordanssi - kerrossarjan tai tektonisen pinnan yhdensuuntaisuus viereiseen kerrossarjaan tai pintaan nähden. kts. Sill

Confining pressure = litostaattinen paine (kivimassan paino)

Contact metamorphism = kontaktimetamorfoosi - magmasäiliön lämmön aiheuttama metamorfoosi ympäröivään kiveen.

Continental = mannermainen, mannermaa-

Convection = konvektiovirtaus - maan vaipassa taphtuva kiviaineksen hidas kiertoliike, joka tasoittaa vaipan lämpötilaeroja ja saa litosfäärin laatat liikkumaan.

Convergent (boundary) = lähenevien laattojen raja jossa maankuorta tuhoutuu. Kts. myös divergent

Core = Maan ydin (inner core/outer core)

Corundum = korundi - timantin jälkeen toiseksi kovin mineraali, smirgelin hionta-aine

Crack = halkeama

Craton = kratoni - kilven (Shield)  ja mannerlaakion (Platform) yhteisnimitys. Vanhaa kuorta, jossa ei ole tapahtunut pitkään aikaan laattatektonisia liikuntoja.

Cretaceous (period) = liitukausi (144-66 milj v)

Crust = Maan kuori

 

D

Deformation moraine = aiemmin kerrostunut materiaali joka on jäänyt uusien jäätiköitymisien alle - vanhan aineksen uudelleen kerrostuminen ja deformaatio

Deposit = kerros, kerrostaa (sedimenteistä)

Diatom = piilevä

Diatomite = piimaa

Diatreme = diatreemi - räjähdysmäisessä purkauksessa syntynyt tulivuori, jonka erosio on aikojen kuluessa kuluttanut - jäljelle jää diatreemin ydin. (Suomessa timanttiset kimberliittipiiput!)

Dike = magmajuoni joka leikkaa kohtisuoraan sedimenttikerroksia (discordant)

Dilation = tilavuuden muutos (deformaatiossa)

Dip = kaade

Disconformity = diskordanssi (epäjatkuvuuspinta, kts. unconformity)

Discordant = diskordantti - kerrossarjan tai tektonisen pinnan erisuuntaisuus viereiseen kerrossarjaan tai pintaan nähden

Distal = jäätikön menosuunnan puoleinen rinne

Distortion = muodon muutos (deformaatiossa)

Divergent (boundary) = erkanevien laattojen raja jossa syntyy uutta maankuorta. Kts. myös convergent

Ductile = pysyvä (muodonmuutos)

 

E

Emerald = smaragdi

Elasticity = kimmoisuus

Englasial = jäätikönsisäinen

Eon = geologinen ajanjakso (kolme pääjaksoa - arkeeinen 4000-2500 milj.v., proterotsooinen 2500-545 milj.v., fanerotsooinen 545- milj.v)

Era = maailmankausi - eonin sisällä olevat lyhyemmät ajanjaksot: paleotsooinen, mesotsooinen ja kenotsooinen

Eruption = purkaus

Exposure = (kallio) paljastuma

Extrusive = vulkaaninen l. pintakivi (magmakivistä)

 

F

Fault = siirros

Fault cauge = siirrossavi

Fault rocks = siirroskivet

Feldspar = maasälpä

Felsic = felsinen (Ca-, Al-, K-pitoinen magma tai magmakivilaji, jossa paljon piitä (SiO2). Kts. myös Mafic

Fissile, fissility = lohkeavuus - kiven lohkeaminen tiettyyn foliaation suuntaan

Fissure = halkeama, rako, purkausrako

Flint = piikivi

Flood basalt = laakiobasaltti - laajalle levinnyt, basalttinen laava

Fluid = fluidi - mineraalipitoinen (kuuma) vesiseos m. hydrothermal fluid

Fold, folding = poimu, poimutus

Foliation = kiven liuskettuminen tasomaisiksi elementeiksi (matalan asteen metamorfoosi)

Fracture = murtuma

Freatic water = pohjavesi - kokonaan kylllästynyt maa- tai kallioperä. Kts. myös vadoosi vesi

Fumarole = fumaroli - kaasua ja höyryä sisältävä, pääpurkauksen jälkeinen, usein vuosikymmeniä kestävä jälkihöyryjen päästö

 

G

Galena = lyijyhohde (mineraali)

Garnet = granaatti (mineraali)

Gem(stone) = jalokivi

Geothermal gradient = geoterminen gradientti - maaperän lämmön kohoaminen syvyyden kasvaessa. Gradientti ei ole suorassa suhteessa syvyyteen, vaan vaihtelee kuoren paksuuden mukaan.

Glasifluvial = jäätikköjoen synnyttämä

Glasiogenic = jäätikkösyntyinen, jäätikön synnyttämä

Gneiss = gneissi (metamorfinen raitainen kivilaji)

Graben = hautavajoama

Granite = graniitti (magmakivilaji)

Gravel = sora

Ground water = pohjavesi

Gutenberg, Beno = Gutenbergin olkaus - maan vaipan ja nestemäisen ulkoytimen rajapinta, jossa seismiset p-aallot hidastuvat

Gypsum = kipsi

 

H

Haematite = hematiitti - "verikivi". Rautaoksidi. Yleinen sedimenttisyntyisten kivien rautamalmi.

Hiatus = sedimenttikerrosten välistä poiskuluneet kerrokset, "puuttuva osa stratigrafisessa seurannossa" (Kts. myös unconformity)

Holocene = holoseenikausi, nykyaika (kvartäärikauden epookki, 10 000-0 v)

Hornblende = sarvivälke (amfiboliryhmän mineraali)

Hornfels = kontaktimetamorfoosin liuskottumaton kivilaji

Hot spot = tulivuoren muodostava "kuuma piste", joka nousee vaipasta. (Muodostaa vulkaanisia saariryhmiä aikojen saatossa, laattojen liikkuessa ja hot spot:ien pysyessä paikoillaan laattoihin nähden. Esim Islanti ja Hawaiji.)

Hygroscopic water = elektronisesti hiukkasiin sitoutunut vesi

Hypersthene = ortopyrokseeni (mineraali)

 

I

Igneous = magma-

Impact metamorphism = kts. shock metamorphism

Inclusion = sulkeuma - edellisen sedimenttikerroksen osia toisen, uudemman tai vanhemman, sedimenttikerroksen sisällä

Index fossils = johtofossiilit - voidaan käyttää geologisen kauden kerrostumien tunnistamiseen

Intrusive = plutoninen l. syväkivi (magmakivistä)

Intrusion = intrusiivi - tunkeutuma, toisiaan leikkaavia muodostumia

Island arc = saarikaari - vulkaaninen muodostelma kahden merellisen laatan törmäysvyöhykkeellä (esim. Japanin edustalla).

Isostatic equilibrium = isostaattinen tasapaino - kun vaippa ja sen päällä "kelluva" ja sitä kevyempi kuori ovat balanssissa. (Esim. vuorien massan takia niiden alla maankuori on paksumpaa, aivan kuin jäävuorella joka kelluu meressä. Myös maan sisällä oleva sula kiviaines kohoaa kunnes se on isostaattisessa tasapainossa (paino ja tiheys) ympäröivän kiven kanssa.)

 

J

Joint = rako

Juveline water = kiven sulaessa vapautuva vesi

 

L

Lahar = vulkaaninen veden kyllästämä mutavyöry

Latice = kideristikko, kidehila

Limestone = kalkkikivi

Limonite = limoniitti l. järvimalmi

Lineation = kiveen deformaatiossa syntyvät viivamaiset rakenteet, liittyvät usein foliaatioon

Liquefaction = maaperän vettyminen/nesteytyminen - vedellä kyllästynyt maaperä käyttäytyy nesteen tai juoksuhiekan tavoin.

Lithify = kivettyä - sedimentaatioprosessi jossa paine lopulta kivettää sedimenttiaineksen

 

M

Ma = 1000 000 vuotta

Mafic = mafinen - Fe- ja Mg-pitoinen magma tai magmakivilaji, jossa piipitoisuus (SiO2) on vähäinen. Kts. myös Felsic

Magma = sulaa kivimassaa joka syntyy maankuoressa tai vaipassa

Mantle = vaippa

Marble = marmori

Marine = merellinen

Metasomatism = metasomatoosi - fluidien vaikutus kiven mineraali- ja kemialliseen koostumukseen tai kiven mineraaliseurueeseen

Meteoric water = ilmakehän kierrossa mukana ollut vesi

Mica = kiille, kiilteet (biotiitti, muskoviitti)

Microlithion = folioituneeen kiven muuntumaton jäänne Kts myös stylolithion

Migmatite = migmatiitti (metamorfinen kivilaji)

Mining = kaivostoiminta

Mining concession = kaivospiiri

Moho / Mohorovicic discontinuity = Moho-pinta - maankuoren ja vaipan välissä oleva rajapinta, jossa seismisten aaltojen nopeus kasvaa äkillisesti

Molten = sula

Molybdenite = molybdeenihohde (mineraali)

 

N

Normal fault = normaalisiirros

Nucleus (pl. nuclei) = ydin (atomeista)

 

O

Obsidian = obsidiaani - lasimainen vulkaaninen kivi

Ophiolite = ofioliitti - merellinen kuori, joka on laattojen liikkeissä noussut maan pinnalle.

Ore = malmi

Orogeny = orogenia - vuoren synty lähentyvien ja törmäävien laattojen rajalla

Orthoclase = kalimaasälpä (K ja Al sisältävä maasälpä)

Outcrop = mudostuma - sarja kivikerroksia

Overthrust fault = ylityöntösiirros

 

P

Pahoehoe-laava = narumainen, köysimäinen laavamuodostelma

P-wave = P-aalto (seisminen pitkittäisaalto)

Pegmatite = pegmatiitti - karkeampirakeinen magmaattinen juoni joka on tunkeutunut maaperän kiveen. (Esim. graniitti-pegmatiitti. Pegmatiitit ovat tärkeitä mineraalilähteitä.)

Period = kausi (paleotsooisen cambri-, ordoviikki-, siluuri-, devoni-, kivihiili- ja permikausi; mesotsooisen trias-, jura- ja liitukausi sekä kenotsooisen tertiääri- ja nykyinen l. kvartäärikausi)

Phase = faasi (olomuotoalue)

Phenocryst = porfyyrissa (porphyry) oleva suurempi kide

Phreatic eruption = hydrovulkaaninen purkaus - vesihöyryä ja kivituhkaa sisältävä räjähtävä purkaus magman tullessa kosketuksiin veden kanssa.

Phyllite = fylliitti (metamorfinen kivilaji)

Pillow-lava = tyynylaava - nopeasti jäähtynyt, mereen purkautunut laava

Plagioclase = Na- tai Ca-maasälpä (albiitti, Na - anortiitti, Ca)

Plane, planar = taso, tasomainen

Plasticity = pysyvään muodonmuutokseen johtava kiven kimmoisa ja sitkas käytös

Plate = mannerlaatta (Maan litosfäärilaatat) 

Platform = mannerlaakio - tasainen, tektonisesti vakaa alue jossa prekambrinen kallioperä paksujen sedimenttikerrosten peittämä

Plume = pluumi - sulasta ytimestä nouseva kapea magmajuoni joka usein purkautuu keskellä laattaa, muodostaen hot spot:eja, vulkaanisia saariryhmiä ja tulivuoria keskelle merta tai mannerta. (Esim. Islanti, Hawaiji, Yellowstone)

Pluton = plutoni - maanalainen magmavarasto

Plutonism = maan kuoren sisällä tapahtuva sulan kiviaineksen (magman) kiteytyminen

Porfyroblast = metamorfoosin aikana kasvanut, kiven muita rakeita suurempi rae

Porfyroclast = alkuperäisen kiven myöhemmin kiteytynyttä perusmassaa isompia osia

Porphyry = porfyyri - kiven rakenne jossa suuria hajarakeita hienossa perusmassassa

Potassium = kalium (K)

Potassium feldspar (potash) = kalimaasälpä (mineraali)

Prekambriaika = käsittää ajanjaksot arkeeinen 4500 - 2800 ja proterotsooinen 2800 - 500 Ma vuotta sitten

Prospecting = malminetsintä

Proximal = jäätikön tulosuunnan puoleinen rinne

Pumice = hohkakivi - kevyt, maan pinnalle purkautunut magmakivi jossa paljon ilmakuplia

Pyrite = rikkikiisu l. pyriitti (mineraali)

Pyroclast = pyroklasti - räjähdysmäisesti purkautunut magma ja sen kasaamat tuottee

Pyroclastic flow = pyroklastinen virtaus - vaarallinen, jopa 100 km tunnissa virtaava seos kaasua, mursketta, tuhkaa, kiteitä, hohkaa ja lasia

Pyrrhotite = magneettikiisu (mineraali)

 

Q

Quaternary (period) = kvartäärikausi (1.6 milj - 0 v)

Quartz = kvartsi (mineraali SiO2)

 

R

Rapakivi = graniitti, jossa isoja maasälpärakeita (löydetty Suomesta, siksi nimi. Engl. Rapakivi granite, saks. Das rapakivi)

Regional metamorphism = aluemetamorfoosi (mantereisten laattojen törmätessä ja muodostaessa vuorijonon tai mantereen ja merellisen laatan tömäys esim saarikaarissa).

Regression = rantaviivan siirtyminen merelle päin (esim. maan kohoaminen)

Reservation = (valtaus)varaus

Ridge = laatan raja t. valtameren keskiselänne erkanevien laattojen rajalla

Rift = rako, halkeama

 

S

S-wave = S-aalto - seisminen poikittaisaalto. Ei kulje nesteessä eikä siksi koskaan läpäise nestemäistä ulointa ydintä

Schist = kiilleliuske (metamorfinen kivilaji)

Saline = suola-, suolapitoinen

Sand = hiekka

Schistosity = liuskeisuus - keskiasteen metamorfoosin rakenne jossa suuntautuneet mineraalirakeet silminhavaittavissa

Seafloor metamorphism = merellisten laattojen erkaantuessa magma pääsee purkautumaan veteen ja tapahtuu metasomatoosi (metasomatism)

Shale = savikivi (sedimenttikivi)

Shear = leikkaus

Shear strain = leikkausmuodonmuutos

Shear stress = leikkausjännitys

Sheath fold = tuppipoimu

Shield = kilpi - tasainen, tektonisesti vakaa alue jossa prekambrinen kallioperä paljastuneena. (Esim. Fennoskandian kilpi)

Shield volcano = kilpitulivuori - tulivuoren malli, joka syntyy kun laava on herkkäliikkeistä (low viscosity) eikä purkaudu räjähdysmäisesti. (Mm. Havaijilla Mauna Loa ("long mountain") - maailman 2. suurin tulivuori) 

Shock metamorphism = shokki t. impaktimetamorfoosi esim. kun meteoriitti iskee maahan

Siderite = sideriitti l. rautasälpä

Silica = piioksidi (SiO2)

Silicon = pii (Si) 

Sill = magmajuoni joka tunkeutuu sedimenttikerroksiin vaakasuorassa (concordant)

Slate = saviliuske (metamorfinen kivilaji)

Soapstone = vuolukivi

Sodium = natrium (Na)

Sphalerite = sinkkivälke (mineraali)

Sphene = titaniitti (mineraali)

Strain = muodonmuutos

Stratigraphy = stratigrafia - tutkii kerrostumien koostumusta, alkuperää, alueellista jakautumista ja ikäsuhteita

Stratum (pl. strata) = kerros

Stress = jännitys

Strike = kulku

Strike-slip fault = sivuttaissiirros

Stylolithion = yhtenäinen, jatkuva foliaatio kivessä

Subducting plate = toisen laatan alle painuva laatta (merellinen painuu painavampana mantereisen alle)

Subglasial = jäätikönalainen - jäätikön alla kulkeva

Subsidence = painuminen (maaperän)

Sulphur = rikki (S)

Supraglasial = jäätikönpäällinen - jäätikön päällä kulkeva ja sieltä maahan putoava maa-ja kiviaines

 

T

Tectonics = tektoniikka, laattatektoniikka - mannerlaatojen liikuntoihin ja rakenteisiin liittyvä tutkimus 

Tensile stress = vetojännitys (rakennegeologiassa)

Tephra = tefra - ilmaan lentänyt vulkaaninen aines, raekoosta riippumatta

Terrestrial = maa- / maankaltainen

Thrust fault = työntösiirros

Transgression = rantaviivan siirtyminen sisämaahan (esim. meren kohoaminen)

Tremolite-actinolite = sädekivi (amfiboliryhmän mineraali)

Trench = hautavajoama kahden subduktoituvan laatan rajalla

Tuff = tuffi - pyroklastinen kivi, kiveksi iskostunut vulkaaninen tuhka

 

U

Unconformity = epäjatkuvuus(pinta) l. muinainen eroosiopinta - sedimenttikerrosten välistä esim. eroosion tuloksena kuluneen kerroksen ja päälle kerrostuneen uuden kerroksen raja, kts. hiatus, discordant. Myös vaipan ja kuoren raja, kts. Moho - sekä vaipan ja ytimen raja, kts. Gutenberg

Undulose extinction = aaltosammuminen (kidetieteessä)

Uplift = ylösnousu l. maankohoaminen ü

Uraninite = pikivälke (m. pitchlende. Tärkeä uraanimineraali.)

 

V

Vadose water = maavesi - osittain kyllästynyt maa- tai kallioperä. Kts myös freaattinen vesi

Vein = juoni

Viscosity = sitkaus, jähmeys, viskositeetti (Magman juoksevuus muuttuu SiO2-pitoisuuden mukaan. Felsinen magma on viskoosia l. jäykkäliikkeistä, kun taas mafinen, basalttinen magma on herkkäliikkeistä ja leviää laajalle.  Rakennegeologiassa liittyy deformaatioon: pitkään jatkuvassa jännitystilassa materiaali voi käyttäytyä viskoosisti, esim vuorisuola, vanhat ikkunat)

 

W

Weathering = rapautuminen

 

X

Xenolith = ksenoliitti - magman ympäröivästä kivestä mukaansa kaappaama vieras kappale.

 

Y

Yield point = (rakennegeologiassa) myötöpiste

 

Jos tästä puuttuu jokin sana - kuten todennäköisesti puuttuu!! - jätä tuohon alas kommentti, lisään sanan. Päivitän listaa jatkuvasti.

Kiitos!

 

Tähän sanakirjaan on suora linkki oikealla olevassa linkkipalkissa -> Näitä ei voi ohittaa -> Oma geosanastoni.